Αίτηση Συμμετοχής

  Στοιχεία Υποψηφίου

  Επώνυμο
  Όνομα
  Σπουδές
  Κλάδος
  Επαγγελματικοί τίτλοι (Certified Accountant, LCCI etc)
  Εξειδικεύσεις εργασίας
  Συνολική εργασιακή εμπειρία (σε έτη)
  Εργασιακή εμπειρία σε εφοδιαστική αλυσίδα/logistics (σε έτη)
  Επάγγελμα / Τίτλος θέσης σε εταιρεία
  Τηλέφωνο επικοινωνίας
  Email

  Στοιχεία Παραστατικού

  Επωνυμία Εταιρείας / Ονοματεπώνυμο
  Επάγγελμα (Για φυσικό πρόσωπο)
  Διεύθυνση
  Πόλη
  Τ.Κ
  Τηλέφωνο
  Email
  Απόδειξη / Τιμολόγιο
  Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου
  Θέση Εκπροσώπου

  Επίπεδο Πιστοποίησης - Επιλογή Ενοτήτων / Modules

  EJLogLevel 4

  ESLogLevel 6


  Τα στοιχεία που δεν υπόκεινται στην νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την iMinder για στατιστική επεξεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων, για υποστήριξη των υποψηφίων στην επιλογή του κατάλληλου επιπέδου μαθημάτων και για ταυτοποίηση των υποψηφίων.